Naši absolventi umí prohlédnout mocenské struktury, chápat kroky (nejen) politických aktérů v širších souvislostech a do určité míry je i předvídat. Ve výuce klademe důraz na analytické myšlení. To studenty osvobozuje od zažitých „pravd“ a zároveň jim to dává schopnost nahlížet na problémy z různých perspektiv a hledat pravděpodobné i alternativní interpretace jednotlivých událostí a dění ve světě. Koktejl znalostí a dovedností, který se u nás naučíte a získáte, vede k tomu, že se uplatníte všude, kde prim nehrají rutinní činnosti, kde je zapotřebí přemýšlet a hledat nové souvislosti a možnosti. A je jedno, jestli to bude ve státní správě nebo ve velkém byznysu, protože dovednosti a znalosti získané studiem u nás otevírají dveře do celého světa.

Stanislav Balík, vedoucí katedry
stanislav-balik

Co vás naučíme?

Naučíme vás rozumět politice a připravíme na profese, ve kterých je třeba pracovat s informacemi – vyhodnocovat je a dávat je do souvislostí. Dostanete možnost osvojit si celou řadu dovedností a znalostí nutných pro individuální i týmovou práci. Naučíte se porozumět světu, který nás obklopuje a z různých pohledů nazírat na problémy, které se nás týkají.

O čem politologie vlastně je?

Politologie je v první řadě vědou o moci. O tom, jak se moc získává, jak se dělí mezi nejrůznější hráče, jak se vykováná a jak se reprodukuje. Politologové rozumí vztahům, které vznikají mezi aktéry politického procesu, dokáží v nich číst, orientovat se a do jisté míry je i předvídat.

Čím je studium politologie v Brně specifické?

Nejsme „politologický učňák“. Dáváme studentům svobodu v tom, co chtějí studovat. To vede k tomu, že naši absolventi nejsou jeden jako druhý. Naopak. Každý, kdo od nás odchází s diplomem, je svým způsobem originál. Už od samého začátku bakalářského studia se u nás totiž můžete specializovat a věnovat se více tomu, co vás skutečně zajímá.
Vybírat si můžete ze čtyř oblastí:

 1. Volební studia;
 2. Komunikace v politice;
 3. Politika v západních demokraciích;
 4. Politické myšlení a současná demokracie.

Studijní profilace

S jakými učiteli se u nás potkáte?

Galerii členů katedry najdete tady. Ještě než kliknete a budete si prohlížet jednoho po druhém, vězte, že všichni jsme odborníci v tématech, kterým se věnujeme a ve kterých publikujeme. Jsme respektovaní doma i v zahraničí. Snažíme se přenášet výsledky našeho zkoumání a bádání co nejrychleji do výuky – studium tak není statické, ale drží krok s aktuálním poznáním.
Kromě členů katedry se ve výuce můžete potkávat s experty z praxe a zahraničí, často jde o naše absolventy, kteří se na katedru rádi vracejí.

Jaká budoucnost vás jako absolventa brněnské politologie čeká?

To nevíme. Uděláme ale všechno pro to, abychom vás vybavili dovednostmi a znalostmi, se kterými se ve světě neztratíte.
Struktura studia, jeho obsah a možnost specializace vede k tomu, že naše absolventy nacházíme v různých sférách státního i soukromého sektoru – v oblasti státní správy, bezpečnosti, médiích, obchodních společnostech, vzdělávací činnosti a podobně. Ostatně, přesvěčte se sami a podívejte se do galerie našich absolventů.

Často kladené otázky

Je studium politologie na FSS jednoduché?

Není. Studium u nás je celkem náročné. Na druhou stranu je férové a věříme, že je takové, aby vás co nejlépe připravilo pro život. 

S jakými tematickými oblastmi se v rámci výuky mohu potkat?

Těch je celá řada. Typicky ale půjde o:

 • politické filosofie,
 • politické teorie,
 • politických stran a jejich systémů,
 • teorie demokracie,
 • volebních systémů,
 • volební geografie,
 • politického marketingu,
 • občanské společnosti,
 • sociálních hnutí
 • a mnohých dalších.

Abychom to zkrátili, v rámci studia se budete věnovat:

  • aktérům, kteří zasahují do politického procesu,
  • interakcím, které mezi nimi probíhají a
  • prostoru, ve kterém k těmto interakcím dochází.

Kde najdu seznam předmětů?

Seznam předmětů (a vlastně i podmínky pro úspěšné absolvování studia) najdete v univerzitním Informačním systému. Pokud by vás zajímal i rozvrh, tak ten najdete na fakultním webu.

Musím absolvovat všechny předměty, které jsou v rozvrhu?

V žádném případě. Pokud budete chtít, tak je to samozřejmě možné, v zásadě si ale vybíráte pouze ty předměty, které vás nějak zaujmou. To platí samozřejmě pro platí pro povinně volitelné předměty. Ty povinné je třeba absolvovat všechny.

Je možné studium politologie kombinovat s dalším oborem?

Ano, politologii je možné studovat buď jednooborově, nebo v kombinaci s dalšími studijními obory. Seznam kombinací se každý rok drobně mění, nejvíce kombinací však existuje v rámci FSS. Více informací o aktuálních studijních kombinacích najdete zde. 

Jak se profilovat a jaké předměty si můžu v rámci jednotlivých profilací zapsat?

Na výběr máte jednu ze čtyř studijních profilací:

 • Politické myšlení a současná demokracie;
 • Komunikace v politice;
 • Volební studia;
 • Politika v západních demokraciích.

Nutnou podmínkou absolvování kterékoli z profilací je (kromě obecných podmínek přístupu k bakalářské státní závěrečné zkoušce) absolvování alespoň pěti předmětů v rámci profilace.

Je samozřejmě možné absolvovat předměty napříč profilacemi bez nutnosti se profilovat. Je dokonce možné, abyste  zahájili studium s tím, že se chcete profilovat, a od svého záměru upustit v průběhu studia či dokonce až před psaním bakalářské práce; to vše bez jakýchkoli důsledků pro ukončení studia.

Absolventi profilací získají ke svému bakalářskému diplomu samostatné potvrzení o získaných speciálních vědomostech a dovednostech.

Předměty zařazené do studijních profilací:
Politické myšlení a současná demokracie

 • POL188 Komunismus v ČR
 • POL259 Současné teorie spravedlnosti
 • POL287 Koncepty v politické filosofii
 • POL291 Křesťanství a politika
 • POL297 Základy politické modernity
 • POL353 Česká ústavněprávní interpretace

Komunikace v politice

 • POL256 Základy politického marketingu
 • POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)
 • POL362 Politická reklama
 • POL354 Kampaně v České republice
 • POL363 Politická psychologie
 • POL373 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století

Volební studia

 • POL185 Volební systémy
 • POL203 Teorie her a politické rozhodování
 • POL248 Úvod do volební geografie
 • POL276 Volební inženýrství
 • POL288 Druhořadé volby
 • POL352 Mýty a fakta voleb
 • POL358 Candidate Selection in Political Parties

Politika v západních demokraciích

 • POL150 Slovak Politics
 • POL190 Komunální politika
 • POL250 Základy komparace politických systémů
 • POL333 Populism and political parties
 • POL347 Hlavy státu v Evropě
 • POL351 Comparative Political Economy

Je lepší studovat politologii jednooborově nebo dvouoborově?

To je otázka, kterou slýcháme velmi často a která nemá jednoznačnou odpověď. Záleží na vašich preferencích a vašem budoucím směřování. I když tedy nedáme jednoznačnou odpověď, tak je možné říct, že jednooborové studium umožní studovat více do hloubky, dvouoborové studium je logicky tematicky širší a poskytuje často více pohledů na jeden problém.